Dokument

Många av länkarna till de äldre dokumenten nedan är brutna. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill komma åt något av de dokumenten så hjälper vi dig.

Remissvar och skrivelser

Yttrande Fasanvägen (2023)

Naturvärden i Källtorp (2022)

Naturvärden i Ramsmora (2022)

Svar på Nacka kommuns yttrande (29 augusti 2022)
Nacka kommuns yttrande (19 juli 2022)
Överklagande detaljplan för Ryssbergen (21 april 2022)

Remissvar Järla stationsområde (2021)

Remissvar Ryssbergen (2021)

Remissvar Hållbar slamhantering, SOU 20203 (2020)

Boo Miljö- och Naturvänner Naturskyddsföreningen i Nacka – Yttrande över Granskning Dalvägen-Gustavsviksvägen i sydöstra (2020-05-05)

Yttrande ang bygglov för en tredje Nackamast (2017-08-04)

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan för Nacka kommun från Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddsförening (2017-06-16)

Yttrande angående Östlig förbindelse (2016-11-15)

Yttrande angående överklagan av Naturreservatet Skuruparken (2016-11-14)

Yttrande bygglov tredje nackamast (2015-12-08)

SNF i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner – samrådsyttrande Vattenfall Tollare (2015-12-04)

Skrivelse kommunstyrelsen Skarpnäs naturreservat (2015-09-25)

Remissvar Dalvägen-Gustavsvikvägen (2015)

Remissvar Sydöstra Lännersta (2015)

Remissvar trafikplats Kvarnholmen (2015)

Yttrande över program för Älta centrum (2015)

Remissvar program centrala Nacka (2015)

Yttrande Skurubron vägplan, granskning (2014)

Remissvar Skuruparken (2014)

Bastardsvärmare och smalvingad blombock i Nackareservatet (2014)

Synpunkter Österviks träsk (2014)

Nacka cykeplan (2014)

Planiaområdet (2013)

Yttrande till Mark & miljödomstolen om Österviks träsk (2012)

Förstudie trafikplats Kvarnholmen (2012)

Morningside Marina (2012)

Översiktsplan Nacka, utställning (2012)

Yttrande Bussterminalen Slussen (2012)

Ältadalen dpsamråd (2011)

Yttrande Skurubron vägutredning (2011)

Södra Kvarnholmen (2011)

Slussen (2011)

Slussen bussterminal (2011)

Sydöstra Lännersta (2011)

Oxelvägen (2011)

Tollare Port (2011)

Sydöstra Boo (2011)

Översiktsplan (2011)

Ältabergsvägen (2011)

Nobelberget (2011)

Tollarehöjden, utställning (2010)

Kvarnholmsbron utställning 2 (2010)

Telegrafberget utställning 2 (2010)

Tollarehöjden (2010)

Tollareängen utställning (2010)

Tollare strand utställning (2010)

Yttrande Baggensstäket (2010)

Tollare strand (2010)

Tollareängen (2010)

Ältadalen (2010)

Ryssbergen utställningsförslag detaljplan (2009)

Ryssbergen samrådsremiss (2009)

Munkkärrsvägen (2009)

Gärdesudden (2009)

Norra Skuru (2009)

Domar

Mark- och miljödomstolens dom angående dispens från reservatsföreskrifterna för en återvinningsstation i Tollare naturreservat (2018)

Överklaganden

Överklagande detaljplan Ryssbergenn (2022)

Överklagande bygglov Boo ÅVC (2014)

Överklagan Tollare strand Mark och miljööverdomstolen (2012)

Överklagan Tollarehöjden (2012)

Överklagan Kvarnholmsbron (2011)

Överklagan Tollare strand till  Mark- och miljödomstolen (2011)

Svar på Nacka kommuns yttrande ang överklagande av detaljplan för Tollare strand (2011)

Mellanbergsvägen, överklagan till regeringen (2010)

Detaljplan Tollare, Mellanbergsvägen (2010)