Stadgar

Efter beslutade ändringar vid stämman 2015-03-19

§1 Uppgifter

Naturskyddsföreningen i Nacka är Naturskyddsföreningens
lokala krets i Nacka kommun förutom Saltsjöbaden/Fisksätra.
Kretsen ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för Naturskyddsföreningens syfte samt i första hand gentemot kommunala organ för att tillvarata natur- och miljövårdens intressen. Kretsen handhar sina egna angelägenheter och svarar för sina ekonomiska åtaganden.

§2 Verksamhet

Kretsen ska i sin verksamhet

  •  bevaka natur- och miljöskyddsfrågor
  •  bedriva upplysningsverksamhet
  •  väcka opinion i väsentliga natur- och miljövårdsfrågor
  •  påverka företag, myndigheter – främst kommunala organ och politiker
  •  bedriva aktiv föreningsverksamhet
  •  verka för saklig undervisning i natur- och miljövård
  • såväl i skolor som i det fria folkbildningsarbetet

Kretsens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse och ge möjlighet till vidgade kunskaper.
Kretsen ska söka samarbete med andra organisationer som har intresse för natur- och miljövård.

§3 Medlemmar

Naturskyddsföreningen i Nacka är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Alla som är medlemmar i Naturskyddsföreningen och bor inom kretsens verksamhetsområde är medlemmar i kretsen, om de inte till Naturskyddsföreningens rikskansli anmält att de vill tillhöra en annan krets. Övergången gäller från det datum som rikskansliet bekräftar.

§4 Avgifter

Utöver årsavgiften till Naturskyddsföreningen utgår ingen särskild medlemsavgift till kretsen. Person som enligt Naturskyddsföreningens rikskansli har upphört att vara medlem i densamma, anses också ha lämnat kretsen.
För barnverksamhet (Natursnokar) kan dock kretsens styrelse besluta om särskild klubb- eller sektionsavgift för medlemskap.

§5 Kretsstämma

Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman, som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen.
Vid kretsstämman har varje personligen närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Val ska ske med slutna sedlar när någon närvarande yrkar det.
Stämmodeltagare får inte delta i beslut i ärende som rör
personen själv, make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående. Stämmodeltagare skall vid deltagande i behandling av ärende anmäla förhållanden som kan innebära jäv. Stämmopresidiet avgör om jäv föreligger.

§6  Kretsstämma

Ordinarie stämma skall hållas före mars månads utgång. Extra stämma skall hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse beslutar det. Revisorerna får också påkalla extra stämma. Dessutom skall extra stämma hållas då minst en tiondel av kretsens medlemmar – dock minst 10 – skriftligen yrkar därpå.  Tid och plats för stämma bestäms av styrelsen. Kallelse till stämma ska ske senast 14 dagar i förväg.  Vid ordinarie stämma skall förekomma:

a) Val av ordförande och sekreterare vid stämma
b) Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet
c) Frågan om stämman blivit behörigen utlyst
d) Styrelsens verksamhetsberättelse
e) Revisorernas berättelse
f) Fastställande av resultat- och balansräkning
g) Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
h) Föredragning av valberedningens förslag
i) Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
j) Val av ordförande i kretsen
k) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
l) Val av en revisor och en revisorssuppleant
m) Val av valberedning
n) Ärenden som styrelsen förelägger stämman
o) Ärenden som väckts genom motion
p) Eventuella övriga ärenden

Vill medlem underställa ordinarie stämma förslag (motion), skall detta inges skriftligen till styrelsen före den 15 februari. Förslag som avser ändring av kretsens stadgar ska inges före den 15 januari. Förslag som inkommer för sent kan bli föremål för överläggning, men kan inte föranleda beslut.  Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de, för vilka stämman blivit utlyst.

§7 Styrelse

Styrelsen är, då stämman inte är samlad, kretsens beslutande organ. Styrelsen består av det udda antal ledamöter, som stämman beslutar. Styrelsen utser inom sig,
vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga funktionärer. Fältbiologerna skall beredas möjlighet att utse ytterligare en ledamot i styrelsen. Val av styrelseledamöter gäller, där ej annat bestäms, för ett år.

§8  Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden, vid förfall av vice ordförande, eller då tre ledamöter påkallar det. Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§9  Firmatecknare

Kretsens firma tecknas av ordföranden, om styrelsen inte bestämmer annorlunda.

§10  Räkenskaper

Styrelsen ska föra räkenskaper, som vederbörligen avslutade för kalenderår, som tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning.  Revisionsberättelse ska vara kretsens styrelse tillhanda senast den 20 februari. Verksamhets- och revisionsberättelse ska före april månads utgång inges till riksföreningens kansli.

§11  Ändring stadgar

Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av ordinarie stämma med två tredjedels majoritet. Ändringen ska anmälas till riksföreningen senast i samband med att verksamhetsberättelsen inlämnas.

§12  Upplösning

Kretsen kan upplösas genom beslut som fattas med minst två tredjedels majoritet på två, med minst sex månaders mellanrum på varandra följande, stämmor, därav minst en ordinarie. Beslutet ska, för att äga giltighet, godkännas av riksföreningens styrelse.  Upplöses kretsen eller upphör dess verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet. Om inget länsförbund finns – riksföreningen.

 §13 Riksföreningens stadgar

Utöver dessa stadgar gäller riksföreningens stadgar i tillämpliga delar för Naturskyddsföreningen i Nacka. Skulle kretsens och riksföreningens stadgar vara oförenliga på någon punkt, äger riksföreningens stadgar alltid företräde.