Höstprogram 2023

HÖGA NATURVÄRDEN I DALKARLSÄNGEN – kort vandring

Lördag 9 september kl 10.00-12.00.

Vi föreningar har konsekvent genom åren ifrågasatt Nacka kommuns exploateringsplaner i Dalkarlsområdet och metoden att sanera Bootippen, som om de förverkligas kommer att ödelägga höga naturvärden och ytterligare försvaga redan svaga samband i den gröna infrastrukturen i Boo samt exploatera bort ett viktigt rekreativt grönområde för de boende i sydöstra Boo. Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar i värdefull naturmark, nyckelbiotopklassad skog med naturlig våtmark och sumpskog.

Stövlar eller kängor. Ta med kikare och gärna lupp, om ni har.

Samling och avslut i korsningen Boovägen/ Dalkarlsvägen. Buss 414 och 442 från Slussen/ Orminge Centrum till busshållplats Dalkarlsvägen.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ronny Fors 073-802 45 43.
Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

DALKARLSKÄRRET – DALKARLSÄNGEN, DET UTDIKADE KÄRRET SOM BLEV SOPTIPP, 300 ÅRS HISTORIA – kort vandring

Lördag 16 september Start kl 10.00.

Hur såg landskapet och markanvändningen ut i vattenstråket ner till Baggensstäket på 1600-talet och hur har det förändrats under århundradena? Varför kallas området kring Bootippen för Dalkarlsängen och vilken del kallas Dalkarlskärret? Magnus Sjöstedt, Boo Hembygds-förening, guidar utifrån vad gamla kartor och skrifter berättar. Medtag matsäck, stövlar eller kängor.

Samling och avslut i korsningen Boovägen/ Dalkarlsvägen. Buss 414 och 442 från Slussen/ Orminge Centrum till busshållplats Dalkarlsvägen. Upplysningar: Magnus Sjöstedt 070-899 63 18, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Samarr. med Boo Hembygdsförening och Boo Miljö- och Naturvänner.

FRAMTIDA PLANER FÖR DALKARLSÄNGEN OCH BOOTIPPEN – kort vandring

Lördag 23 september 10.00-12.00.

Nacka kommun har planer på att exploatera naturen i Dalkarlsängen med en skola för cirka 1000 barn, förskola, bostäder, verksamhetslokaler och förlängning av Dalvägen till Boovägen genom våtmarken i Dalkarlskärret. Förutsatt att Bootippen saneras och att lakvatten från tippen och förorenat dagvatten från Värmdöleden kan hanteras. Bootippen föreslås sluttäckas med massor från utbyggnaden av kommunalt VA i Sydöstra Boo, konstgjorda dammar och tryckbankar föreslås byggas.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar. Stövlar eller kängor. Ta med kikare och gärna lupp.

Samling och avslut i korsningen Boovägen/ Dalkarlsvägen. Buss 414 och 442 från Slussen/ Orminge Centrum till busshållplats Dalkarlsvägen.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ronny Fors 073-802 45 43.

Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

DET LEVANDE: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan

Studiecirkel – Obs! föranmälan senast 18 september, max 15 deltagare.

Onsdagar kl 19-20.30, 4, 18 oktober, 1, 15 och 29 november

Vi läser den nyutkomna boken Det levande: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan. Ann-Helen Meyer von Bremen, Gunnar Rundgren.
Läs om studiecirkelns upplägg på hemsidan https://nacka.naturskyddsforeningen.se.
Vi träffas fem gånger. För den femte och avslutande gången pågår planeringen, vi hoppas att vi får möta författarna för att diskutera boken och ställa frågor, kanske i samband med en författarkväll på Dieselverkstadens bibliotek.

Cirkelledare: Ulla Brunö, Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, och Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka.

Plats: Studiefrämjandets lokaler i Finntorps Centrum, de fyra första gångerna. Upplysningar och föranmälan senast måndag 18/9 till Kerstin Lundén kerstin.lunden.natur@gmail.com

Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner och Studiefrämjandet.

ÖSTRA DELEN AV SKARPNÄS NATURRESERVAT – längre vandring

Lördag 14 oktober 10.15-14.15.

Tillsammans med omgivande natur utgör det nyligen inrättade Skarpnäs naturreservat en värdekärna för biologisk mångfald, ett av Nackas 20 identifierade ekologiska kärnområden, tack vare höga naturvärden och lång skoglig kontinuitet.
Vandringen går genom nyckelbiotopklassad skog i den östra delen av naturreservatet, öster om Kummelbergets verksamhetsområde kring den högt belägna, näringsfattiga och klara sjön Vittjärn. Tallskogen dominerar med inslag av gamla tallar, många är 200–300 år gamla med blandskogar av hög ålder.

Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar.

Ta med kikare och gärna lupp, om ni har, matsäck. Stövlar eller kängor.

Samling och avslut vid busshållplats Kummelbergets Industriområde, invid Skarpövägen 10. Buss 416 från Orminge Centrum till busshållplats Kummelbergets Industriområde.

Upplysningar: Ulla Brunö 070-546 66 72, Ronny Fors 073-802 45 43.

Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

VÄXTER KAN RENA FÖRORENADE MILJÖER – EN NATURLIG ÅTGÄRDSMETOD I TIDEN föredrag

Tisdag 21 november 19.00-20.30

Växter har förmåga att ta upp och binda föroreningar. Mångårig forskning har visat att sanering av mark- och vattenföroreningar i industrimark och deponier, i jordbruksmark och i vattenmiljöer kan göras med hjälp av växter. Genom plantering av vide kan markrening ske av kvicksilver, arsenik, tungmetaller och organiska föroreningar. Avloppsvatten, dagvatten och läckagevatten från deponier kan renas med hjälp av undervattensväxter och ovanvattens-växter. Metoden har många fördelar, den är billig, miljövänlig och kan användas över stora områden.

Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms Universitet och delägare i åtgärds-företaget PhytoEnvitech AB, med 30 års erfarenhet av arbete med växter i förorenade miljöer berättar om metoden. Kan detta vara en lämplig metod att använda vid sanering av föroreningarna i Bootippen och Dalkarlsängen?

Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegram-vägen.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Föredraget är ett samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

Alla programpunkter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Höstprogram 2023 (pdf)