Program hösten 2018

Höstens program kommer inom kort.

Naturskyddsföreningen i Nacka – Program våren 2018

Välkommen till ett nytt år med Naturskyddsföreningen i Nacka!

Under 2017 har vi fått en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk (målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären) som tagits i bred politisk enighet över blockgränserna. Det är såklart mycket glädjande, men risken är stor att det blir ganska tandlöst. Om ambitionerna verkligen ska nås krävs att alla beslut som tas i olika politiska (och andra) församlingar går i rätt riktning. Tyvärr är vi inte där än.

Ta bara frågan om Östlig förbindelse t.ex, motorvägen mellan Nacka och Ropsten som sägs avlasta innerstaden från biltrafik men som i själva verket är en infartsled som matar trafik till Stockholms innerstad via de tre stora trafikplatserna. Östlig förbindelse driver upp trafikmängderna och gör det svårare att nå klimatmålen. Det säger både Naturvårdsverket och Trafikverket. Elbilar och fossilfria bränslen räcker inte till för att minska trafikens utsläpp av växthusgaser säger de båda verken. Trots detta driver många aktörer i samhället på stenhårt för att Östlig förbindelse ska byggas och Nacka kommun går i täten för motorvägsförespråkarna. Man gör det i en missriktad iver att förbättra för Nackas och Värmdös bilister, att framkomligheten ska bli bättre och trafiken flyta smidigare. Men detta är helt fel, även med en Östlig förbindelse kommer kösituationen att förvärras i framtiden, framkomligheten blir inte bättre. Fler  motorvägar generar bara mer trafik, det är välbelagt i forskning. Vägen framåt är istället utbyggd kollektivtrafik och en samhällsplanering som underlättar för gång och cykel och som minimerar transportbehoven.

Naturskyddsföreningen i Nacka ingår i ett nätverk som kallas Trafikval Öst där en rad andra organisationer, bl.a. Nacka Miljövårdsråd och Förbundet för Ekoparken, ingår. Se vår hemsida http://trafikvalost.se för mer information.
Förutom Östlig förbindelse är självklart Nackas natur och grönområden en central del i vår verksamhet. Frågan om den biologiska mångfalden är väl så viktig och avgörande för vår framtid som klimatfrågan. Det är till och med så att utarmningen av den biologiska mångfalden går så snabbt att det, enligt forskarna, är den planetära gräns vi överskrider mest.

Precis som med klimatfrågan är det på lokal nivå mycket måste göras för att klara utmaningarna och då blir det kommunala arbetet viktigt. Vi i Naturskyddsföreningen gör vad vi kan för att driva på Nacka kommuns arbete med dessa frågor. Vi har t.ex. genomfört en stor inventering av grönområden i Boo som visade på höga naturvärden i de områden som inte omfattas av naturreservat. Resultatet av inventeringen redovisas i en rapport som
kommer att läggas upp vår hemsida under våren. Är du nyfiken på vårt arbete, eller vill du göra en insats, stor
eller liten, är du välkommen att höra av dig till mig så berättar jag mer.

Ronny Fors, ordförande