Remissvar Trafikplats Kvarnholmen

Remissvar angående vägplan för Trafikplats Kvarnholmen, Ärendenummer TRV 2014/49933. Sammanfattning: Trafikplats Kvarnholmen är onödig och bör inte byggas Planeringen saknar klimatperspektiv Trafikplats Kvarnholmen ökar trafiken på Värmdöleden och bidrar till att upprätthålla ett bilberoende transportsystem Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) riskerar att överskridas Tillgängligheten för cyklister och gående försämras, inte minst tillgängligheten till Ryssbergen

Läs mer