Två yttranden och en skrivelse

Vi i Naturskyddsföreningen i Nacka har yttrat oss över SOU 20203 om hållbar slamhantering. Tillsammans med Boo Miljö- och Naturvänner har vi även yttrat oss över Granskning Detaljplan för Dalvägen – Gustavsviksvägen i sydöstra Boo, Nacka kommun. Avslutningsvis har vi skickat en skrivelse till alla ledamöter i kommunfullmäktige med anledning av kommunens hantering av Skuruparken. […]

Läs mer

Rädda Ryssbergen! Skicka dina synpunkter till kommunen senast 27 augusti

Ifall du tycker att kommunens planförslag för del av Ryssbergen är dåligt kan du skriva och säga det till kommunen fram till och med den 27 augusti. Skicka dina synpunkter till kommunens e-postadress: registrator.plan@nacka.se  och skriv KFKS 2016/97-214 i ämnesraden. Om du vill ha inspiration och skrivhjälp kan du använda vår text nedan rakt av eller redigera den utifrån […]

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan för Nacka kommun från Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Sammanfattning Förändringarna jämfört med gällande översiktsplan är svåra att upptäcka och borde ha markerats tydligare. Vi delar den övergripande inriktningen med förtätning närmast Stockholm och utveckling av lokala centra. Utbyggnadstakten är alldeles för hög, viktiga naturområden hotas av exploatering Viktiga begrepp som ekosystemtjänster och resiliens behöver föras in i Nackas stadsplanering. Nacka måste planeras utifrån […]

Läs mer

Remissvar Trafikplats Kvarnholmen

Remissvar angående vägplan för Trafikplats Kvarnholmen, Ärendenummer TRV 2014/49933. Sammanfattning: Trafikplats Kvarnholmen är onödig och bör inte byggas Planeringen saknar klimatperspektiv Trafikplats Kvarnholmen ökar trafiken på Värmdöleden och bidrar till att upprätthålla ett bilberoende transportsystem Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) riskerar att överskridas Tillgängligheten för cyklister och gående försämras, inte minst tillgängligheten till Ryssbergen

Läs mer

Yttrande över program för Älta centrum

Naturskyddsföreningen i Nacka ser positivt på den stadsbyggnadsidé som ligger bakom programförslaget. Det finns dock en del som behöver förbättras i förslaget. T.ex. behöver Älta våtmark behandlas mer utförligt där rekommendationerna från de dagvattenutredningar som gjorts borde inarbetas tydligare i programmet. Det gäller bl.a. att våtmarken måste utökas vilket borde framgå av programmet. Likaså måste […]

Läs mer

Yttrande över detaljplaneprogram för centrala Nacka

Sammanfattning:  En fördjupad översiktsplan bör tas fram för centrala Sicklaön innan program och detaljplanearbete påbörjas  Miljökonsekvenserna av programförslaget behöver fördjupas och sättas i samband med övrig planerad stadsbebyggelse  Ryssbergen bör bevaras i sin helhet, den planerade bebyggelsen borde utgå ur programmet eller åtminstone förläggas till etapp 3  Skogsområdet vid vattentornet bör […]

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets vägplan, granskningsförslag, för ny Skurubro, väg 222

Vi tror att det är viktigt att inse att en ny Skurubro inte löser de långsiktiga trafikproblemen i Nacka och Värmdö. Köer uppstår också närmare Stockholm och det är något som man inte kan bygga bort genom att tillföra mer vägkapacitet. Istället måste biltrafiken minska och kollektivtrafikandelen öka betydligt. Dessvärre planeras det för det omvända […]

Läs mer

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående Österviks träsk

Yttrande till mark- och miljödomstolen ang att Erstavik (och nacka kommun) vill fylla igen en våtmark i Östervik för att göra båtuppläggningsplatser. Det är andra gången vi skriver i ärendet. Yrkar avslag och att domstolen håller syn på platsen. Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden är fortsatt avvisande till planerna på en båtförvaringsanläggning i Österviks träsk. […]

Läs mer