Yttrande över Ryssbergen

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön, Nacka kommun. Sammanfattning Planarbetet bör avbrytas – detta är den i miljöhänseende värsta planen sedan Tollareexploateringen Naturreservat ingen kompensation för detaljplanen Miljökonsekvensbeskrivningen bör underkännas Planen medför oåterkalleliga förluster av ovärderliga naturvärden Planen innebär beskuggning och […]

Läs mer

Två yttranden och en skrivelse

Vi i Naturskyddsföreningen i Nacka har yttrat oss över SOU 20203 om hållbar slamhantering. Tillsammans med Boo Miljö- och Naturvänner har vi även yttrat oss över Granskning Detaljplan för Dalvägen – Gustavsviksvägen i sydöstra Boo, Nacka kommun. Avslutningsvis har vi skickat en skrivelse till alla ledamöter i kommunfullmäktige med anledning av kommunens hantering av Skuruparken. […]

Läs mer

Rädda Ryssbergen! Skicka dina synpunkter till kommunen senast 27 augusti

Ifall du tycker att kommunens planförslag för del av Ryssbergen är dåligt kan du skriva och säga det till kommunen fram till och med den 27 augusti. Skicka dina synpunkter till kommunens e-postadress: registrator.plan@nacka.se  och skriv KFKS 2016/97-214 i ämnesraden. Om du vill ha inspiration och skrivhjälp kan du använda vår text nedan rakt av eller redigera den utifrån […]

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan för Nacka kommun från Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Sammanfattning Förändringarna jämfört med gällande översiktsplan är svåra att upptäcka och borde ha markerats tydligare. Vi delar den övergripande inriktningen med förtätning närmast Stockholm och utveckling av lokala centra. Utbyggnadstakten är alldeles för hög, viktiga naturområden hotas av exploatering Viktiga begrepp som ekosystemtjänster och resiliens behöver föras in i Nackas stadsplanering. Nacka måste planeras utifrån […]

Läs mer

Remissvar Trafikplats Kvarnholmen

Remissvar angående vägplan för Trafikplats Kvarnholmen, Ärendenummer TRV 2014/49933. Sammanfattning: Trafikplats Kvarnholmen är onödig och bör inte byggas Planeringen saknar klimatperspektiv Trafikplats Kvarnholmen ökar trafiken på Värmdöleden och bidrar till att upprätthålla ett bilberoende transportsystem Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) riskerar att överskridas Tillgängligheten för cyklister och gående försämras, inte minst tillgängligheten till Ryssbergen

Läs mer