Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2015 för Naturskyddsföreningen i Nacka

Styrelse, medlemmar, styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordförande Ronny Fors, vice ordförande Hanna Nilsson, kassör Alexander Rodriguez, Jeanette Milde, Katarina Kindwall, och Rikard Johansson. Suppleanter har varit Charlie Wijnbladh, Pär Gångfeldt och Sanae Sone Dy. Revisor har varit Jan Fröman och revisorssuppleant har varit Lennart Philip. Valberedare har varit Sabina Nilsson.

Kretsens medlemsantal ökade under året från 2927 till 3075 medlemmar. 9 ordinarie styrelsemöten har hållits.

Cirka 20 personer deltog på kretsstämman som hölls den 19 mars i Dieselverkstaden. Innan stämman redogjorde föreningens ordförande Ronny Fors för Nacka kommuns omfattande byggplaner på Sicklaön.

Samarbeten med andra föreningar

Vi har under året haft samverkan med flera lokala föreningar: Boo miljö- och naturvänner, Forum Finntorp, Skuruparkens vänner, Naturskyddsföreningarna i Stockholm, Saltsjöbaden, Värmdö, Söderort och Tyresö. Samverkan har handlat om naturguidningar och gemensamma yttranden i planfrågor.

Föredrag, naturvandringar med mera

Vi har anordnat 9 naturguidningar och 1 utställning:

Möt våren i Erstavik

Vårvandring i Skuruparken

Natur och kulturvandring i Henriksdal

Klättring och fladdermusholkar

Naturguidning Finntorp till Nacka forum

Naturnatt/Urskogsfestival i Ryssbergen

Kils natur- och kulturlandskap

Trolsk naturskog i Trollsjöns naturreservat

Familjevandring i svampskogen

Svamputställning

Livet i Östersjön – ett skolprojekt

Under året har Nackakretsen och Naturskyddsföreningens Havsnätverk fortsatt sitt projekt, som går ut på att ge skolklasser i årskurs 3-6 en halvdag med information om Östersjön, med teori och praktik i kombination. Teorin handlar om hur Östersjön kommit till och utvecklats, vilka länder som påverkar dess vatten och varför Östersjön är så känslig. Dagen går även ut på att diskutera de djur och växter, som ändå trivs i dess bräckta vatten. Praktikavsnittet handlar om att titta på riktiga fiskar. Barnen får själva i grupper dissekera och leta reda på mage, hjärta och simblåsa m.m.

Under året besöktes 22 klasser. Hittills har c:a 150 halvdagsbesök genomförts i Nacka.

Dessutom har Eklidens årskurs 9 haft 4 lektioner med liknande innehåll.

Nacka kommun har finansierat verksamheten.

Projekt Inventering av små grönområden i Boo

Kretsen fick bidrag från riksföreningen för att genomföra en naturinventering av små grönområden i Boo. Projektet genomförs tillsammans med Boo Miljö- och naturvänner. Inventeringen påbörjades under hösten 2015 och kommer att fortsätta under 2016. Framförallt har områden i Kummelnäs besökts och höga naturvärden har konstaterats i de flesta områdena.

Arbete för grönområden i Nacka – remissvar och överklaganden

Vi har som vanligt bevakat Nacka kommuns fysiska planering. Planer vi yttrat oss över är: program för centrala Nacka där vi framförallt avstyrkte exploatering av Ryssbergen, program för Älta centrum där vi i huvudsak var positiva till förslaget men avstyrkte bebyggelse närmast Älta våtmark, program för Kil där vi avstyrkte delar av förslaget som innebär ingrepp i värdefulla skogsområden, sydöstra Lännersta där vi var kritiska till att man minskar på det blivande kulturreservatet och till den föreslagna höjda vägstandarden, Morningside Marina som vi helt avstyrker, Hasseludden Norges hus där vi framförallt invände mot att man försöker ta planen genom enkelt planförfarande,   Dalvägen-Gustavsviksvägen där vi var kritiska till byggnation i orörda grönområden, Danvikshem där vi avstyrkte exploatering av viktiga rekreationsområden. Vi har även yttrat oss över Trafikverkets planer på trafikplats Kvarnholmen vilket skulle innebära ingrepp i Ryssbergen, vi anser att trafikplatsen inte behövs.

Processen med överklagandet av miljöanmälan samt bygglov för tillfällig återvinningscentral i Boo fortsatte under 2015. Vi blev avvisade gällande bygglovet men Mark- och miljödomstolen beviljade förhandling och syn gällande miljöanmälan vilket ägde rum i december 2015.

Vi skrev tillsammans med Boo Miljö och naturvänner till Nacka kommunstyrelse och kommunfullmäktige inför beslut om Skarpnäs naturreservat. Förslaget till beslut innebar en minskning av reservatet jämfört med det förslag som skickades ut på samråd men efter skrivelsen justerades gränserna delvis tillbaka till ursprungsförslaget.

Tillsammans med Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen Stockholms län inventerade i ett område i Erstavik som var avverkningsanmält, kontakt togs med Skogsstyrelsen då vi hittade rödlistade arter i området men ingen ändring gjordes annat än att de föreslår förstärkt hänsyn vid avverkningen.

Föreningen har deltagit i Nacka kommuns Naturvårdsråd tillsammans med övriga natur- och miljöföreningar i Nacka. Där har aktuella frågor tagits upp på föreningarnas och kommunens initiativ.

I december bildades nätverket Rädda Ryssbergen tillsammans med Forum Finntorp, Nacka Miljövårdsråd och privatpersoner. Syftet med nätverket är att byggplanerna i Ryssbergen ska läggas ned och att hela Ryssbergen ska bli naturreservat.

Webb, naturblogg och press

På hemsidan informeras det om aktuella aktiviteter och om de områden där vi bedriver ett opinionsarbete. Vi finns också på Facebook.

Kretsens ordförande var med i en artikel i mitt i Nacka om tysta områden.

Styrelsen tackar alla medlemmar och övriga som stöttat styrelsen och föreningens verksamhet under året.

Nacka 2016-03-04

Ronny Fors, ordf. Naturskyddsföreningen i Nacka

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.