Naturnatt och Urskogsfestival i Ryssbergen fredagen den 5 juni

Ryssbergen, klassat som urskog och nyckelbiotop, ligger fem minuters promenad från Finntorp centrum. När Nacka bygger stad hotas delar av skogen.Festivalentré från Birkavägen under motorvägen.Följ skyltarna. Vi bjuder på mat, medtag egen dryck. Varmt välkommen! 17.00 Vi gör upp eld 17.30 Naturvandring 18.30 Matlagning & musik 20.00 Naturvandring 21.00 Naturmeditation 22.00 Elden slacks Mer info […]

Läs mer

Remissvar Trafikplats Kvarnholmen

Remissvar angående vägplan för Trafikplats Kvarnholmen, Ärendenummer TRV 2014/49933. Sammanfattning: Trafikplats Kvarnholmen är onödig och bör inte byggas Planeringen saknar klimatperspektiv Trafikplats Kvarnholmen ökar trafiken på Värmdöleden och bidrar till att upprätthålla ett bilberoende transportsystem Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) riskerar att överskridas Tillgängligheten för cyklister och gående försämras, inte minst tillgängligheten till Ryssbergen

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE

Vi har bjudit in representanter från Nacka kommun för att berätta och diskutera med oss om Nacka stad. Årsmötet kommer att behandla ett förslag till nya stadgar: Förslag kretsstadgar Nacka När: torsdagen den 19 mars kl 18:00 Plats: Lambertrummet, Dieselverkstaden Föranmälda får kaffe och smörgås. Anmälan till: forelasning@klimatlosningar.se

Läs mer

Yttrande över program för Älta centrum

Naturskyddsföreningen i Nacka ser positivt på den stadsbyggnadsidé som ligger bakom programförslaget. Det finns dock en del som behöver förbättras i förslaget. T.ex. behöver Älta våtmark behandlas mer utförligt där rekommendationerna från de dagvattenutredningar som gjorts borde inarbetas tydligare i programmet. Det gäller bl.a. att våtmarken måste utökas vilket borde framgå av programmet. Likaså måste […]

Läs mer