Remissvar Trafikplats Kvarnholmen

Remissvar angående vägplan för Trafikplats Kvarnholmen, Ärendenummer TRV 2014/49933. Sammanfattning: Trafikplats Kvarnholmen är onödig och bör inte byggas Planeringen saknar klimatperspektiv Trafikplats Kvarnholmen ökar trafiken på Värmdöleden och bidrar till att upprätthålla ett bilberoende transportsystem Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) riskerar att överskridas Tillgängligheten för cyklister och gående försämras, inte minst tillgängligheten till Ryssbergen

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE

Vi har bjudit in representanter från Nacka kommun för att berätta och diskutera med oss om Nacka stad. Årsmötet kommer att behandla ett förslag till nya stadgar: Förslag kretsstadgar Nacka När: torsdagen den 19 mars kl 18:00 Plats: Lambertrummet, Dieselverkstaden Föranmälda får kaffe och smörgås. Anmälan till: forelasning@klimatlosningar.se

Läs mer

Yttrande över program för Älta centrum

Naturskyddsföreningen i Nacka ser positivt på den stadsbyggnadsidé som ligger bakom programförslaget. Det finns dock en del som behöver förbättras i förslaget. T.ex. behöver Älta våtmark behandlas mer utförligt där rekommendationerna från de dagvattenutredningar som gjorts borde inarbetas tydligare i programmet. Det gäller bl.a. att våtmarken måste utökas vilket borde framgå av programmet. Likaså måste […]

Läs mer

Yttrande över detaljplaneprogram för centrala Nacka

Sammanfattning:  En fördjupad översiktsplan bör tas fram för centrala Sicklaön innan program och detaljplanearbete påbörjas  Miljökonsekvenserna av programförslaget behöver fördjupas och sättas i samband med övrig planerad stadsbebyggelse  Ryssbergen bör bevaras i sin helhet, den planerade bebyggelsen borde utgå ur programmet eller åtminstone förläggas till etapp 3  Skogsområdet vid vattentornet bör […]

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets vägplan, granskningsförslag, för ny Skurubro, väg 222

Vi tror att det är viktigt att inse att en ny Skurubro inte löser de långsiktiga trafikproblemen i Nacka och Värmdö. Köer uppstår också närmare Stockholm och det är något som man inte kan bygga bort genom att tillföra mer vägkapacitet. Istället måste biltrafiken minska och kollektivtrafikandelen öka betydligt. Dessvärre planeras det för det omvända […]

Läs mer