Val till kommunfullmäktige 2018 – Nackas kandidater om grönområden och miljö

Naturskyddsföreningen i Nacka har tillsammans med Boo Miljö- och naturvänner, Nacka miljövårdsråd, och Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden frågat kandidaterna till kommunfullmäktige i valet 2018 om grönområden, naturvård och miljö. Kandidater från alla i kommunfullmäktige nu representerade partier gavs möjlighet att svara på enkäten. Alla partier har svarat och vi har fått in totalt 59 svar. Vi vill betona att det är de enskilda individerna som svarat utom för Moderaterna där Mats Gerdau och Cathrine Bergenstråhle svarat för partiet.

Tanken med att fråga de individuella kandidaterna är dels att ge vägledning när man personröstar och göra det lättare att rösta för ”gröna” kandidater och dels för att få ut våra frågor till alla kandidater på kommunfullmäktigelistorna. Det senare ser vi som mycket viktigt då kunskapen i dessa frågor bland politiker i allmänhet inte är så hög som vi skulle önska. Enkäten är alltså ett sätt att förmedla kunskap till Nackas politiker så att de kan fatta informerade beslut samt också få idéer till frågor som de kan driva under mandatperioden.

Det här är Nackas politiker helt eller nästan helt överens om:

  • Att en naturvårdsplan ska tas fram som inkluderar sjöar och vattendrag även om Moderaternas svar var lite otydligt.
  • Att Nacka kommuns avtal med Erstavik ska kompletteras med naturvårdsåtgärder även om Moderaterna svarade nej.
  • Ekosystemtjänster ska inkluderas i samhällsplaneringen i syfte att bibehålla dess kapacitet.
  • Att ekosystemens kapacitet inte ska minskas.
  • Att värdefulla marina miljöer inte ska exploateras av småbåtshamnar och bryggor.
  • Att Nacka kommun börjar inrätta biotopskyddsområden för att bevara mindre naturområden som är skyddsvärda.
  • Att förskolgårdar och skolgårdar planeras enligt Boverkets rekommendationer även om M tyvärr svarade nej.

Värt att tänka på är att flera av dessa frågor, som en naturvårdsplan, var partierna överens om även inför förr valet men trots det har det inte hänt något. Likadant med att komplettera kommunens avtal med Erstavik med naturvårdsåtgärder. Vi kommer att skärpa vår bevakning av kommunpolitiken under kommande mandatperiod för att följa upp frågorna i vår enkät.

Intressant är att de flesta svarar att ekosystemens kapacitet inte ska minska samtidigt som en majoritet förespråkar en bebyggelse av Ryssbergen där bl.a. dagvattenfrågan inte är löst. Då undrar man om de inte förstått innebörden i frågan eller är dåligt pålästa om konsekvenserna av att bygga i Ryssbergen.

Det är glädjande att det finns en stor enighet om att kommunen ska börja inrätta biotopskyddsområden, något vi ser fram emot under den kommande mandatperioden.

De flesta har svarat att man vill heltäckande hållbarhetsriktlinjer i alla byggprojekt utom M och KD. Vi hoppas att de övriga partierna kan sätta press på M och KD i denna fråga för att komma ifrån dagens situation där man kan välja ut bara vissa hållbarhetsriktlinjer i byggprojekten.

Det vore över huvud taget önskvärt om Moderaterna lyssnade mer på sina allianskolleger i flera frågor, t.ex. gällande samverkan med grannkommuner om de gröna kilarna, naturvårdsfrågor i Erstavik, att Nacka kommun ska bli fossilfritt till 2030 och att förskolgårdar och skolgårdar planeras enligt Boverkets rekommendationer.

De flesta partier vill värna strandskyddet på naturstränder men M och C inte vill det medan det var blandade svar från kandidaterna hos S. Vi hoppas att det ändå inte kommer att ske någon exploatering av naturstränder i Nacka i framtiden då strandskyddslagstiftningen är stark.

Natur med höga naturvärden kommer att exploateras när Nacka bygger stad och även i övrigt i kommunen om man tittar på Nackas översiktsplan. Ett sätt att i någon mån kompensera för detta är att utveckla kommunens naturvårdsarbete i naturreservaten och övriga naturområden i Nacka.

I flera kommuner avsätts en procent av investeringskostnaderna i byggprojekt till offentlig konst. På liknande sätt kan man avsätta en procent av investeringskostnaderna i byggprojekt till en grön fond för att bekosta biotopförstärkningar t.ex. skötsel av naturområden, stärka svaga gröna samband t.ex. genom att bygga ekodukter, tillföra död ved eller sätta upp holkar m.m. Oppositionspartierna är positiva medan det i alliansen finns lite olika uppfattningar inom partierna. Moderaterna säger nej. Vi hoppas ändå att frågan kan väcka tankar och idéer om hur Nacka kommun kan öka satsningarna på naturvårdsarbetet, något som vi ser ett stort behov av.

Det finns tyvärr en majoritet för Östlig förbindelse. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är tydligt emot medan Moderaterna, Centern, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är tydligt för. Nackalistan har ingen tydlig åsikt med några för, några emot och de flesta svarade ingen åsikt.

Förespråkarna menar att trafikens miljöproblem med bl.a. utsläpp av koldioxid lösts i framtiden men bortser då från att trängseln på vägarna ökar när fler tar bilen vilket, som såväl forskning och erfarenhet visar, händer när nya motorvägar byggs.

Vi hoppas att insikten om att trafikproblemen inte kan lösas med fler motorvägar sprider sig till de som idag förespråkar Östlig förbindelse.

Efter valet kommer vi att följa hur partierna agerar i de olika frågorna och försöka påverka dem i positiv riktning.

Alla har nog förstått att frågorna var så formulerade att vi önskade så många ja-svar som möjligt. Nedan redovisar vi de kandidater som avgett flest ja-svar.

Vänsterpartiet:

7 svarande varav alla svarade ja på alla frågor.

Amanda Sandholm, Borna Rowshani, Fredrik Holmqvist, Lisa Rasmussen, Oscar Dahlström, Rolf Wasteson, Tomas Ottosson.

Miljöpartiet de Gröna:

4 svarande varav 3 svarade ja på alla frågor: Desha Svenneborg, Sidney Holm, Lisskulla Zayane, 1 svarade ja på 14 frågor och ingen åsikt på 2 frågor: Louise Ollivier.

Nackalistan:

15 svarande varav 2 svarade ja på alla frågor: Päivi Dahlin, Torgny Domeij, 5 svarade ja på 15 frågor och ingen åsikt på 1 fråga: YuSie Rundkvist Chou, Bosse Ståldal, Martina Jordan, Christina Ståldal, Margareta Jonsson och 1 svarade ja på  14 frågor och ingen åsikt på 2 frågor: Lina Olsson.

Liberalerna

12 svarande varav en svarade ja på 14 frågor och ingen åsikt på 2: Lilian Sandberg.

Kristdemokraterna:

7 svarande varav 1 svarade ja på alla frågor: Karin Avelin Romin.

Frågorna            

Kommer du att verka och rösta i kommunfullmäktige för: V
7 svar
MP
4 svar
NL  
15 svar
S
8 svar
L
12 svar
KD
7 svar
SD
1 svar
C
4 svar
M
1 svar
1. Att inga nya bostäder/verksamheter byggs på strandskyddad mark? Ja Ja Ja Ingen tydlig åsikt Ja Ja Ja Nej Nej
2. Att kustprogrammet och grönstrukturprogrammet kompletteras med en naturvårdsplan som även inkluderar sjöar, våtmarker och vattendrag? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ingen tydlig åsikt
3. Att ekosystemtjänster kartläggs och integreras i alla planprogram och detaljplaner? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ingen tydlig åsikt Ja Ja
4. Att ekosystemens kapacitet inte minskas? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
5. Att Östlig förbindelse inte byggs? Ja Ja Ingen tydlig åsikt Nej Nej Nej Nej Nej Nej
6. Att Nacka kommun arbetar med heltäckande hållbarhetsriktlinjer i alla planprojekt? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej
7. Att avtalet med Erstavik kompletteras med naturvårdsåtgärder? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
8. Att Nacka kommun ska ha som mål att bli fossilfri till år 2030? Ja Ja Ja Ja Ingen tydlig åsikt Ja Nej Ja Nej
9. Att Nacka kommun ska gå med i Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige? Ja Ja Ja Ja Ingen tydlig åsikt Ingen tydlig åsikt Nej Ingen tydlig åsikt Nej
10. Att byggplanerna i Ryssbergen läggs ned så att hela Ryssbergen bevaras? Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej
11. Att bryggplatser och småbåtshamnar i Nacka inte tillåts expandera på bekostnad av värdefulla marina miljöer? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ingen tydlig åsikt Ja
12. Att Nacka kommun tar initiativ till samverkan med berörda grannkommuner om de gröna kilarna? Ja Ja Ja Ja Ja Ingen tydlig  åsikt Ingen tydlig åsikt Ja Nej
13. Att Nacka kommun börjar inrätta biotopskyddsområden för att bevara mindre naturområden som är skyddsvärda? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
14. Att en procent av investeringskostnaderna i byggprojekt avsätts för att gynna naturområden? Ja Ja Ja Ja Ingen tydlig åsikt Ingen tydlig åsikt Ingen tydlig  åsikt Ingen tydlig åsikt Nej
15. Att naturområdet mellan Mensättra våtmark och Värmdöleden ska skyddas som naturreservat? Ja Ja Ja Ingen tydlig åsikt Ingen tydlig åsikt Ja Ja Ingen tydlig  åsikt Nej
16. Att förskolgårdar och skolgårdar planeras enligt Boverkets rekommendationer? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Valenkät Nacka 2018 (med färgkodade svar) (pdf)

Ifall varken Ja, eller Nej enskilt kommer upp i 50 % av totala antalet röster, då blir resultatet: Ingen tydlig åsikt. Är andelen Ja och Nej -svar exakt lika många då blir resultatet: Ingen tydlig åsikt.

Ifall Ja har fått minst 50% av totala antalet röster och det är fler som svarat Ja än Nej, då blir resultatet: Ja.

Ifall Nej har fått minst 50% av totala antalet röster och det är fler som svarat Nej än Ja, då blir resultatet: Nej.

”Partier svarade på stor valenkät” – Nacka Värmdö Postens artikel om vår enkät

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.