Yttrande över program för Älta centrum

Naturskyddsföreningen i Nacka ser positivt på den stadsbyggnadsidé som ligger bakom programförslaget. Det finns dock en del som behöver förbättras i förslaget. T.ex. behöver Älta våtmark behandlas mer utförligt där rekommendationerna från de dagvattenutredningar som gjorts borde inarbetas tydligare i programmet. Det gäller bl.a. att våtmarken måste utökas vilket borde framgå av programmet. Likaså måste […]

Läs mer

Yttrande över detaljplaneprogram för centrala Nacka

Sammanfattning:  En fördjupad översiktsplan bör tas fram för centrala Sicklaön innan program och detaljplanearbete påbörjas  Miljökonsekvenserna av programförslaget behöver fördjupas och sättas i samband med övrig planerad stadsbebyggelse  Ryssbergen bör bevaras i sin helhet, den planerade bebyggelsen borde utgå ur programmet eller åtminstone förläggas till etapp 3  Skogsområdet vid vattentornet bör […]

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets vägplan, granskningsförslag, för ny Skurubro, väg 222

Vi tror att det är viktigt att inse att en ny Skurubro inte löser de långsiktiga trafikproblemen i Nacka och Värmdö. Köer uppstår också närmare Stockholm och det är något som man inte kan bygga bort genom att tillföra mer vägkapacitet. Istället måste biltrafiken minska och kollektivtrafikandelen öka betydligt. Dessvärre planeras det för det omvända […]

Läs mer

Val till Kommunfullmäktige 2014 – Nackas kandidater om grönområden och miljö

Naturskyddsföreningen i Nacka har tillsammans med Boo Miljö- och naturvänner, Nacka miljövårdsråd, och Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden frågat kandidaterna till kommunfullmäktige i valet 2014 om grönområden, naturvård och miljö. Kandidater från alla i kommunfullmäktige nu representerade partier gavs möjlighet att svara på enkäten. Alla partier har svarat och vi har fått in totalt 48 svar. Vi […]

Läs mer